martes, 4 de agosto de 2020

DONOSTIAKO UDALAK DEMANDA BERRIA JASOTZEN DU BELARTZA GOIKO EPAIA EZ BETETZEAGATIK

HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEAk Donostiako Udalari demanda berria sartzera behartuta ikusi du bere burua  Belartza Goiko epaia  ez betetzeagatik.

 

 

2019ko ekainaren 10ean  Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak  219/2019 epaitza ebatzi zuen, non Donostiako Udala  kondenatua  atera zen Mercadonako indusketako partzela jatorri zuten 120.000m3 ko harri betelana udal lizentzia ilegal baten bitartez  babestu izanagatik,   Belartza Goiko paraje naturala betelana aurreko egoerara bueltatzeko  betebeharra tinkatuz.

 

Epaitzak inungo zalantzik ez du uzten HARITZALDE elkarteak salatutako gertakarien inguruan eta  Valeriano Urrutikoetxea S.A. empresa lan klandestinoen arduradun eta Udala, lizentzia ilegalaren arduradun  ezartzen ditu. Ebazpenak bi hilabetetako epea ezarri zuen  zonaldea lizentzia ilegalaren aurreko egoerara bueltatzeko.

Urtebete beranduago, beharrez betebeharreko epai hori  ez da gauzatu.

 

 

Aitzakirik gabe Belartza Goiko betelana erretiratzeko eta zonaldea ingurumen aldetik lehengoratzeko ez beteriko judizialki izendatutako epe honen ez-betetzea, ez du zerikusirik  Donostiako Udalak eta VUSAk  bere artean enpresak lizentzia ilegalaren edukia bete ez izanagatik  duten lehian. Hilabeteetan zehar udala aukerako  isunen  bidalketan  babestu da epai judiziala betearazi gabe eta epeen  ez beharrezko luzapena lagaz.

 

Legearen  ez betearazpen bidegabe honek, berriro ere tamaina txikiko elkarte batek bere baliabideak  auzitegira jotzeko agortu ditzan behartzen du lehen irabazi duen hori betearazteko.

 

 

Aurreko ekainean Donstiako Udalbatza politikoki  betearzapen subsdioari ekiteko prozeduraren alde  agertu zen. Tresna honekin   udalak betelan ilegala erretirazteko beharra betetzen ez duen  VUSA enpresa  arau-hauslea ordezkatuko luke, gastuak enpresari leporatuz edo terrenuak enbargatuz.

 

Hilabete bat beranduago  Donostiako udalak ez du ekintza bakar bat ere aurrera eraman administratiboki zentzu honetan, beraz, jestu politikoaz aparte, errealitateak berriro udalaren kompromezu eza agerian uzten du ebazpen judiziala betearazteko.

 

Arrazoi honegatik HARITZALDEk betearazpen demanda  aurkeztu du Donostiako udalaren aurrean, Administrazioarekiko Auzi-Prozesuko Bigarrengo Salan.

 

 

 

 

Polemika honen erdian, ekainaren 22 ean Estatuko 173. Boletin Ofizialean “Estudio Informativo Complementario de la nueva red ferroviaria en el País Vasco  del tramo Astigarraga-Lezo” delakoa argitaratu zen, non Belartza Goiko kasua burrukatzen dirauten bizilagun eta natura aldeko elkarteen sorpresarako, Belartza Goikoa  AHTko Astigarraga eta Lezo arteko zatian sortuko diren materialen neurri baten  zabortegia izateko  proposatzen da, konkretuki  103.476 m3 material jasotzeko.

 

Belartza Goian AHTko zabortegi bat ezartzeko proposamen bakana, EAEAN-ko epaiari gor egiten dio isurpen ilegala erretiratu eta lekua lehengoratu behar dea esaten badu ere.

Pisuzko argudio honen gainetik, HARITZALDEK eta gutxenez 8 elkarte gehiagok aurkezturiko alegazioak, proposamen hori hiriko HAPOa betetzen ez duela defendatzen dute, non espreski inungo materialen sarrera debekatzen da gune horretan. Are eta gehiago, lekuan europa mailan babestua dagoen hábitat-a  dago eta babesa jaso duen baso azalera zabala.

Belartza Goia  AHTko zabortegi bat izateko proposamena gainetik obra horretan eratuko diren 5 milioi m3 koak jasotzeko oso gaitasun txikia du eta obren kokapenen distzantzia dela medio, ez beharrezki gasrestituko luke kostua .

 

Inplikaturiko kolektiboek Donostiako Udalak administrazioek duten audientzian gauza bera egin dezan espero dute eta alegatutakoarekin bat, beharrez,  EAEANko epaitza eta Haritzaldek sartu berri duen betearazpen  demanden konplimenduan, betearazpen subsidiarioari berehala ekin diezaion espero dute.

 

Bizilagun  eta naturzale elkarteak auzitegietara jotzeko beharra izateaz penatzen dira, 219/2019 epaian tinkatu den interes publikoa babestuz, zonaldea bere aurreko egoera naturalela bueltatu dadin Udalaren  gelditasunagatik.

 

 

 

 

 

 

Donostian, 2020ko abuztuak 04

 


EL AYUNTAMIENTO NUEVAMENTE DEMANDADO POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE BELARTZA ALTO

El grupo conservacionista HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA se ha visto obligado a demandar nuevamente al Ayuntamiento de Donostia por incumplir la sentencia de Belartza Alto.

 

El  pasado 10 de junio de 2019, el TSJPV dictó la sentencia 219/2019, por la cual el Ayuntamiento de Donostia fue condenado y quedaba en obligación de hacer restaurar el paraje de Belartza Alto a su estado natural, tras haber amparado con una licencia ilegal el vertido clandestino 120.000  m3 de rocas provenientes de la excavación de la parcela de Mercadona.

 

La sentencia, en la que quedó claro no existir dudas ni de hecho ni de derecho por los hechos denunciados por HARITZALDE, se estableció como  responsable de la obra clandestina a la empresa Valeriano Urrutikoetxea S.A. y al Ayuntamiento como  responsable de la licencia ilegal, dictando expresamente  que había que restablecer a la situación anterior a la licencia otorgada en un plazo de dos meses.

Más de un año después, el mandato judicial que había de haberse cumplido  sin condiciones,  no ha sido ejecutado.

 

Este plazo inexcusablemente  incumplido para la retirada del vertido y la restauración medioambiental de Belartza Alto, nada tiene que ver con el procedimiento administrativo que Ayuntamiento y VUSA mantenían por el  incumplimiento de  la empresa los términos de la licencia municipal demostrada ilegal, que ha permitido que durante meses el ayuntamiento se escudara tras la emisión de multas coercitivas potestativas sin  hacer ejecutar la sentencia judicial y permitiendo la dilación innecesaria de plazos. Este injustificado incumplimiento de la ley por el ayuntamiento, ha obligado una vez más a que una asociación de pequeño tamaño deba agotar sus recursos para acudir a los tribunales para hacer cumplir lo que ya anteriormente  ha ganado.

 

En el pasado mes de  junio el  Pleno Municipal  se posicionó políticamente a favor de iniciar  el procedimiento de ejecución subsidiaria. Con este instrumento el ayuntamiento sustituiría la acción de la empresa infractora VUSA  que desatiende la obligación de retirar el vertido, repercutiendo  los gastos devenidos  sobre ella o   embargando  los terrenos. Pero más de un mes después el ayuntamiento de Donostia no ha realizado ni una sola acción administrativa  en este sentido, por lo que más allá del gesto político, la realidad vuelve a hablar sobre la inconsistencia de compromiso del  ayuntamiento en cumplir el dictamen de judicial. Por esta razón HARITZALDE  acaba de presentar una demanda de ejecución frente al Ayuntamiento de Donostia en la Sala 2 del Juzgado Contencioso Administrativo.

 

 

 

En medio de esta polémica,  con fecha 22 de junio el BOE nº173 publicó el “Estudio Informativo Complementario de la nueva red ferroviaria en el País Vasco  del tramo Astigarraga-Lezo” donde para la sorpresa de las asociaciones ecologistas y vecinales implicadas en la defensa del caso de Belartza Alto, se establecía este lugar como una de las propuestas para ubicar un vertedero de 103.476 m3  del tramo del T.A.V.

 

La insólita propuesta de ubicar un vertedero del TAV en Belartza Alto ignora  la existencia de la sentencia del TSJPV que obliga a retirar el vertido ilegal efectuado en la zona y restituir el área a su estado natural original.

Más allá de este argumento  de peso, las alegaciones presentadas por HARITZALDE y al menos otras 8 asociaciones, defienden que dicha propuesta incumple el PGOU de la ciudad que expresamente impide el depósito ni entrada de materiales en este ámbito, donde  para más inri existe un Hábitat de Interés Comunitario y una importante masa boscosa  protegida. La propuesta de Belartza Alto como vertedero del TAV además tiene capacidad de recoger una ínfima parte de los 5millones de metros cúbicos que prevé el tramo Astigarraga-Lezo y su distancia física del lugar de las obras de TAV encarecería innecesariamente las mismas.

 

Los colectivos implicados esperan que el ayuntamiento haga lo propio en la audiencia entre administraciones y en coherencia con lo inevitablemente alegado, ejecute subsidiariamente de manera inminente acorde a la sentencia del TSJPV y la nueva demanda de ejecución interpuesta por HARITZALDE.

 

 Las asociaciones ecologistas y vecinales lamentan tener que acudir a los tribunales para que velando  por el interés público que ha sido establecido en el mandato del TSJPV de 10 de junio de 2019, se restaure la zona  a su estado natural por inacción del consistorio.

 

 

 

 

 

 

 

En Donostia- San Sebastián, 04 de agosto de 2020