martes, 20 de noviembre de 2018

El Consejo Asesor de Planeamiento de Donostia se posiciona contra el desarrollo comercial en Recalde-TeresategiAdemás de la amenaza del macropolígono comercial Belartza 2, son más los planeamientos que preveen  e incluso ya  han llevado a acabo la ejecución de creación de grandes equipamientos comerciales en el barrio de Añorga de Donostia. Entre ellos está  el ámbito Recalde Teresategi, donde se pretende implementar una gran superficie comercial de estas características.

El Consejo Asesor de Planeamiento de Donostia  se reunió el 20 de noviembre para tratar  el Plan de Compatibilización de los municipios de Donostia/San Sebastián y Lasarte-Oria para el desarrollo de un gran equipamiento comercial en la zona de Errekalde Teresategi.

El consistorio de Lasarte, como órgano gestor de la operación urbanística,  impulsa un necesario  Plan de Compatibilización entre los dos ayuntamientos, al ser  el ámbito en el que pretenden implantar   una nueva gran superficie comercial,  una zona compartida por ambos términos municipales.
El ámbito propuesto, la ladera del monte Teresategi,  alberga un bosque que  se conserva en estado natural. Su calificación como  industrial   es un ejemplo más de aquellas reclasificaciones a suelo  urbanizable    que se  otorgaron en base a erróneas previsiones del pasado y que los ayuntamientos, pudiendo  ahora  revertir  y  mantener en su estado original –tal y como recogen las Directrices de Ordenación de Territorio-  pretenden artificializar redefiniendo el suelo industrial a comercial para atender a una DEMANDA privada.

Que la operación urbanística que atentaría de manera irreversible sobre la flora, fauna, biodiversidad y paisaje no se sustenta en una demanda de la masa poblacional ni el interés general, fueron algunos de los temas expuestos. Más allá, el Consejo Asesor de Planeamiento reconoce que la actuación urbanizadora, pese a desarrollarse mayoritariamente en suelo de Lasarte, externaliza sus efectos negativos principalmente  sobre el término de Donostia y sus habitantes. Entre ellos se destacaron  la grave afección en términos de tráfico  masivo en  contraposición con  la movilidad  sostenible, los indudables impactos ambientales y acústicos,   y el preocupante  impacto sobre el comercio local y de proximidad (ni siquiera llevado a estudio),  entre otros muchos.

La Proposición No de Ley aprobada en el Parlamento Vasco  el 14 de febrero de 2018 insta  en la actualidad  los ayuntamientos vascos  a no prevalecerse de la situación de  limbo legal creada por la revisión del PTS de Creación de suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales  (que limitaba la construcción de los mismos), emplazándolos a establecer una moratoria para este tipo de grandes superficies en tanto la norma sea nuevamente  aprobada.

Sin la justificación del interés general que legitime esta propuesta  de   gran superficie comercial de estas características, el Consejo Asesor de Planeamiento de Donostia se posicionó en contra del Plan de Compatibilización de ambos municipios para el Ámbito Recalde-Teresategi.

Donostiako Planeamendu Aholkularitza Batzorde Iraunkorra Errekalde-Teresategiko hedapen komertzialaren aurka kokatzen daAñorgan Belartza 2 ezezik azalera handiko merkatalguneak irekitzeko beste  proiektuak aurrera  ateratzen ahalegintzen ari dira, Errekalde-Teresategi eremua besteak beste.

Donostiako Planeamendu Aholkularitza Batzorde Iraunkorra azaroaren 20ean bildu zen  Donostia eta Lasarte-Oria arteko  Errekalde Teresategi eremuan  azalera handiko saltokia eraikitzeko Bateragarritasun Plana lantzeko.

Lasarteko udala, hirigintza eragiketaren  sustatzaile  bezala, beharrezko Bateragarritasun plana  bultzatzen du bi udalherrien artean, azalera handiko saltoki berri bat  ezarri nahi duten eremua bi udalek partekatzen baitute.

Proposatutako zonaldea, Teresategi mendiko  hegala da, egun egoera naturalean  kontserbatzen den basoa  bertan duena.  Industrial zoru kalifikazioa duen  eta iraganean   okerreko aurreikuspenez eraikigarri bezala klasifikatu zen hainbeste horietako bestelako adibide bat da. Gaur egun udaletxeek jatorrizko  egoera mantendu ezezik klasifikazioa  leheneratu dezakete Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak  proposatzen duten bezala.  Kasu honetan, zonalde  naturala artifizializatzeko  asmoa dute zoru industriala komerzialera aldatuz  ESKAERA pribatu bati erantzuna emateko.  

Fauna, flora, bioanitztasun eta paisaiaren aurka era itzulezinean atentatuko  lukeen eragiketa urbanistiko hau  ez dela ez  biztanleriaren masan  ez interes orokorrean oinarritzen batzordeko bileran  azaldutako gaietariko bat izan zen. Hare eta gehiago, Planeamendu Aholkularitza Batzordeak  hirigintza jarduketak, Lasarteko lurretan gehien batean  hedatzen badan ere, ondorio negatiboak  Donostiako udalehrrian eta bere biztanlegoan  kanporatzen dituela  onartzen du. Horien artean mugikortasun sustainagarriaren aurkan sortuko lukeen  trafiko masiboa azpimarratu zen,  gainetik zalantzarik gabeko sortuko lituzkeen  ingurumen eta soinu kutsadurak ere  edota  bertako  eta hurbiltasuneko komertzioan  eragingo lukeen talka kezkagarria tratatu ziren besteak beste.

Eusko Legebiltzarrak 2018ko otsailaren 14 aprobatu zuen euskal udaletxeei   premiatzea azalera handiko merkatagune berriak ireki edo handitzeko  tramitazio   eragiketetan moratoria bat egin zezaten, berau erregulatuko duen eta orain linbo legal bat utzi duen  araudia onartu arte.

Interes orokorra gailentzen duen justifikaziorik gabe Donostiako  Planeamendu Aholhu Batzordea Errekalde Teresategin azalera handiko merkatalgune bat eratzeko Bateragarritasun Planaren  aurka kokatu zen.