viernes, 15 de octubre de 2021

EL AYUNTAMIENTO GESTA A ESCONDIDAS LA APROBACION INICIAL DEL MACROPOLIGONO COMERCIAL DE BELARTZA ALTO


Publicamos la  nota de prensa de Haritzalde Naturzaleen Elkartea

EL AYUNTAMIENTO GESTA A ESCONDIDAS LA APROBACION INICIAL DEL MACROPOLIGONO COMERCIAL DE BELARTZA ALTO


Ayer miércoles 13 de octubre de 2021 se celebró la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local (JGL) presidida por Eneko Goia. Muy discretamente entre los temas del orden del día se encontraba la APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL PARA EL SECTOR AÑ.13.1 DE BELARTZA ALTO, cuyo objetivo es ordenar una edificabilidad de 83.894m2 de usos de actividad económica, bajo la premisa de que en Donostia se identifica la necesidad de oferta de espacios comerciales de tamaño medio o centros destinados a nuevas actividades de logística.

Desde Haritzalde Naturzaleen Elkartea denunciamos que el Ayuntamiento ha escondido la gestación de ESTE PROYECTO PARA LA CREACIÓN NUEVO MACRO PARQUE COMERCIAL en Donostia en base a los siguientes hechos:

HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA demandó al Ayuntamiento de Donostia por otorgar una licencia ilegal mediante la cual el 16 de mayo de 2016 permitieron que Valeriano Urrutikoetxea S.L.U., empresa a cargo de las obras de Mercadona en Belartza, rellenara ilegalmente de tierras, rocas áridos y residuos de excavación una superficie de vertido de más de 4 hectáreas y 120.000 m3 en el medio rural, en un prado, que era Hábitat de Interés Comunitario (Belartza Alto).

Esta inaudita licencia fuera de la ley otorgada por el Ayuntamiento, amparaba el aporte de grandes cantidades de material y accesos viarios para un macro vertido a todas luces ilegal. Como no podía ser de otra manera, fue declarada contraria a derecho por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 10 de junio de 2019 (sentencia nº 291/2019), 3 años después de haberse consumados los hechos. El fallo impuso al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián la obligación de restablecer todo el terreno afectado a su estado anterior, es decir, la retirada total de las tierras y materiales allí depositados ilegalmente así como la recuperación y revegetación del lugar.

El 18 de octubre de 2019, por requerimiento judicial el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián informó que como órgano encargado del necesario cumplimiento y ejecución de la sentencia, para devolver Belartza a su estado original, se designaría la Junta de Gobierno Local.

 Desde entonces y tras la patente pasividad para cumplir el mandato judicial sin que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia hubiera dado ni informado de pasos significativos para el cumplimiento de la sentencia, HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA tuvo que presentar una nueva demanda frente al Ayuntamiento de Donostia para la ejecución forzosa de la sentencia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Donostia. 

Hace más de DOS AÑOS que el Ayuntamiento de Donostia conoce la citada sentencia y aún así el conjunto del macro vertido ilegal permanece intacto en el lugar a día de hoy.

 Es por ello que ante la injustificable demora de la ejecución forzosa de la sentencia, la Asociación demandante, Haritzalde Naturzaleen Elkartea, lleva meses esperando le sea fijada una reunión con la Concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, sin que ésta les haya sido concedida. Todo ello ha estado acompañado de un mutismo absoluto municipal a las consultas realizadas entorno a Belartza Alto. No en vano, en silencio y de espaldas a la Asociación demandante e interesada en la parte, se estaba gestando la tramitación del Nuevo proyecto para Belartza Alto, el lugar donde casualmente se vertieron ilegalmente las jugosas hectáreas de materiales áridos que tan útiles pueden resultar para los proyectos de urbanización.

Resulta igualmente llamativo que un día después de la aprobación inicial del Plan Parcial de Belartza Alto en la JGL, en el portal virtual del Ayuntamiento, por el cual se informa a la ciudanía de los contenidos más importantes de dicha sesión de la JGL, no exista mención alguna (ni en las noticias, ni en la edición de video de la sesión de JGL) a la aprobación inicial del Plan para crear, ni más ni menos, 8,4 hectáreas de suelo comercial que tendrá impacto en toda la ciudad, sus habitantes y el comercio. En cambio se informa sobre otros temas de mucho menor impacto urbanístico tratados en la misma JGL del miércoles 13 de octubre, como obras en plazas, parkings, paseos o rehabilitación de las cabinas.

Las casualidades no existen, y menos en el Ayuntamiento de Donostia, donde los antecedentes de irregularidades e ilegalidades que rodean a Belartza Alto son más que llamativos. ¿Pretenden seguir incumpliendo la sentencia firme y además aprovecharse de esos materiales ilegalmente vertidos, que destrozaron un entorno natural de alto valor ecológico? ¡Atentos! 


Donostia, 14 de octubre de 2021Eneko Goia en la Junta de Gobierno Local celebrada el 13 de octubre de 2021

UDALAK ATZETIK LANDUTAKO BELARTZA GOIKOAN MERKATARITZA MAKROGUNE BAT EGITEKO PLANARI HASIERAKO ONARPENA EMAN DIO

Hona hemen HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEAK bidalitako prentsa oharra:


UDALAK ATZETIK LANDUTAKO BELARTZA GOIKOAN MERKATARITZA MAKROGUNE BAT EGITEKO PLANARI HASIERAKO ONARPENA EMAN DIO


Atzo, 2021eko urriaren 13an, Gobernu-batzordearen Bilkuraren (GBB) ohiko saioa izan zen Eneko Goia buru zuela. Diskezio osoz, ahopeka esan liteke, jorratutako gai zerrendan Belartza Goikoa AÑ.13.1 Sektorerako Plan Partzialaren Hasierako Onarpena zegoen. Horren helburua eremuaren 83.894m2-ko azaleraren eraikigarritasuna eta jarduera ekonomikoa dituzten erabilerak antolatzea da, eta aitzakia izan da hiriak, Donostiak, merkataritza gune ertain-handien zein logistika-zentroen beharra duela esatea.


Haritzalde Naturzaleen Elkartetik Udalak merkataritza gune erraldoi berri bat eraikitzeko proiektua izkutuan eraman duela gogor salatu nahi dugu eta gertakariok uzten dute agerian salaturikoa:

HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEAk auzitegira jo zuen Donostiako Udalaren aurka Belartzan Mercadona eraikiko zuen Valeriano Urrutikoetxea S.L.U., empresari, lanak hasi eta gero, 2016ko maiatzaren 16an legez kontrako baimena eman ziolako. Baimen horrek ahalbidetu zuen Belartza Goikoan obra hondakin, lur eta harri pilaketa egitea (120.000 m3), non eta balio ekologiko handiko landa eremuan, Europa mailako intereseko Habitata zen zelai batean hain zuzen ere, hura suntsituz.

Sinestezina dirudien arren, emandako baimen ilegal horrek material askoren pilaketa eta sarbidea egitea ahalbidetzen zituen zuzenbidearen aurkakoa zela agerikoa izanda ere. Eta hala ebatzi zuen hiru urte geroago Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak 2019ko ekainaren 10ean emandako epaian (291/2019 Epaia). Bertan Donostiako Udala egintzen arduraduna egin zuen eta hari agindu zion legez kontra pilaturiko materialak Belartza Goikoa eremutik ateratzea ingurua lehengoratuz eta berreskuratuz. 

2019ko urriaren 18an, Epaitegiak propio eskatuta, Donostiako Udalak Belartzako material pilaketa desegiteko eta eremua berreskuratzeko eta, ondorioz, epaia betetzeko, erakunde edo organo arduraduna Gobernu Batzorde Bilkura izendatuko zuela. 

Ordutik ezertxo ere mugitzen ez zela ikusirik, denbora aurrera egiten zuela eta epaia ez zela betetzen ari baieztaturik, Udal Gobernu-batzorde Bilkurak inolako urratsik eman gabe edo horien berri ez zuela ematen jakinda, HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEAk salaketa berria aurkeztu behar izan zuen Donostiako Administrazioarekiko Auzien 2 zenbakiko Epaitegian, epaiaren nahitaezko betearazpena eskatuz

Bi urte luze igaro dira Donostiako Udalak epaia ezagutzen duenetik eta hala ere, azaldu den legez, harri eta lur pilaketak bere horretan darrai, egun ale bat ere handik atera ez delarik. 

 Hortaz, nahitaezko betearazpenaren agindua izanda ere, epaia betetzeko atzerapena justifikaezina denez, Haritzalde Naturzaleen Elkarteak Hirigintzako zinegotzia den Nekane Arzallus andereari hainbatetan elkartzeko eskaera luzatu zion eta hilabeteak igaro dira hitzordua eman gabe. Horri Belartza Goikoaren inguruan egondako isiltasuna eta iluntasuna gehitu behar zaizkio. Eta ez da harritzekoa, atzetik enpresarekin negoziatzen ari ziren eta. Izkutuko lanketak hasierako onarpena lortu duen Plan Partzial berria ekarri du eta proiektu berriak, kasualitatez edo, eraikuntzan erabilgarri bezain baliotsuak izan daitezkeen materialak dauden eremuan garatzekoa da. 

Deigarria da halaber ikustea Donostiako Udalaren atari birtualean onarpenaren inguruko inongo informaziorik ez agertzea GBB-k jorrraturiko gai anitz pilaren berri ematen duenean eta horietako asko Belartzakoak baino interes gutxiagokoak edota inpaktu txikiagokoak izanik. Merkataritza gune berriak aldiz hiri osoan eragin zuzena izango luke, baina horren inguruan zero informazio. Ez berririk, ez Bilkuraren puntu horren bideorik. Iluntasuna beste behin. 


Ez gara inozoak eta ezin dugu sinetsi dena kasualitatea izan denik. Donostiako Udalak afera honetan eginiko irregulartasunak eta legez kontrako erabakiak kontuan harturik, ez dugu zalantzarik. Bide beretik jarraitu behar al dute epaia bete gabe? Ez dute balio ekologiko altuko eremua suntsitu zuten ilegalki pilaturiko materialez baliatzeko asmoa izango, ezta? Argi! 


Donostia, 2021KO urriak 14
2021KO urriak 13ko  asteazkeneko Gobernu Batzorde Bilkura

viernes, 25 de septiembre de 2020

EL AYUNTAMIENTO INICIA LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA Y LA RETIRADA DE LAS PIEDRAS EN BELARTZA ALTO. OTRA MANIOBRA?

 HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA ha publicado la siguiente nota de prensa hoy:

EL AYUNTAMIENTO INICIA LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA Y LA RETIRADA DE LAS PIEDRAS EN BELARTZA ALTO. OTRA MANIOBRA?

Hoy hemos sabido que la concejala de urbanismo Nekane Arzallus, mediante Resolución de 11 de septiembre de 2020, ha firmado la orden para iniciar la ejecución subsidiaria para la retirada de las piedras ilegalmente acopiadas en Belartza Alto, que la mercantil Valeriano Urrutikoetxea S.L.U. debía haber realizado.


Que el Ayuntamiento vaya a cumplir con la sentencia, aunque no se entienda la demora, es una gran noticia. Sin embargo, ese optimismo inicial viene rodeado de grandes sombras, ya que a su vez, en una línea de total incoherencia, se remite desde el mismo Ayuntamiento una SÚPLICA JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº2 DE SAN SEBASTIÁN que dicte Resolución desestimando el incidente de ejecución y declarando ejecutada la STSJPV de 10 de junio de 2019. Es decir, se ha solicitado al juzgado archivar el expediente y que se dé por tanto, por cumplida la sentencia a la que el Ayuntamiento fue condenado tras la demanda interpuesta por Haritzalde Naturzaleen Elkartea. La sentencia 219/2019 del TSJPV condenó al Ayuntamiento de Donostia por haber amparado con una licencia ilegal un vertido clandestino de 120.000 m3 de rocas en Belartza Alto, provenientes de la excavación de la parcela de Mercadona, estableciendo la obligación de su retirada y la restauración de ese entorno a su estado natural. A día de hoy de allí no se ha movido una piedra y, por tanto, la sentencia está todavía muy lejos de cumplirse.

Además, por otra parte, hace escasos días ha salido a la luz el inicio de tramitación de un nuevo gran desarrollo urbanístico en Belartza Alto, para la creación de un parque comercial e industrial. Este planeamiento que ha empezado a tramitarse en el ayuntamiento, incorpora íntegramente el vertido declarado ilegal por el TSJPV para la creación de sus plataformas tras el desmonte del paraje natural.

Los promotores del desarrollo urbanístico anunciaron públicamente en la reunión informativa a la ciudadanía para crear un macroparque comercial, que no tenían intención de retirar las cuatro hectáreas de materiales ilegalmente vertidos. Durante más de un año desde que la sentencia que obligaba a retirar el vertido ilegal ha sido firme, el ayuntamiento de Donostia ha aplazado su obligación de retirada de dicho vertido y restauración de la zona natural, escudándose bajo la emisión de multas coercitivas a la empresa, que nada tienen que ver con el cumplimiento del mandato judicial.

Esta innecesaria consideración, otorgando plazos y ampliaciones de plazo improcedentes para cumplir la sentencia, a unos promotores cuyas actuaciones urbanísticas en el ámbito de Belartza han sido objeto de innumerables ilegalidades, converge con la oportuna propuesta de los mismos de esquivar la ley e incorporar el vertido a sus fines para la nueva urbanización comercial e industrial. Pero es que, a su vez, coincide con la inusitada propuesta de solicitud archivo del expediente judicial al juzgado, por parte del Ayuntamiento, sin haber retirado una sola roca del lugar.

En HARITZALDE no creemos en las casualidades. 

Existe una maniobra ampliamente usada en las tramas irregulares urbanísticas denominada “hechos consumados”. Una vez se ejecuta una actuación difícilmente reversible en términos urbanísticos saltándose normas o leyes, se lidia con los tempos judiciales de las demandas que pudieran interponerse y se estructura una ingeniería administrativa escudándose en lo inadecuado y perjuicio económico de revertir la ilegalidad y lo apropiado de una solución de integrarla mediante un nuevo planeamiento. Existen ejemplos de ilegalidades en términos de urbanismo de hechos consumados diseminados por toda España.

El nuevo planeamiento propuesto para Belartza Alto no podría llevarse a cabo sin la complicidad del Ayuntamiento de Donostia, que atiende y se sienta a negociar con unos promotores reiteradamente infractores, insumisos a cumplir el mandato judicial del TSJPV y además pide el archivo de la causa en el juzgado. Todo ello en un marco en el que todo derecho de los propietarios de desarrollo de planeamiento sobre el ámbito ha caducado y el Ayuntamiento tiene plena capacidad para blindar el lugar ambientalmente protegido por varias figuras, recalificarlo como suelo no urbanizable y expropiar las tierras en caso de que no se costeara el obligado gasto de ejecución subsidiaria del vertido, como ya ha anunciado la propiedad. 

¿Qué intereses a la sombra existen en Belartza Alto?

Desde HARITZALDE, se solicita a la concejala de urbanismo, Nekane Arzallus, que se manifieste públicamente en el compromiso de: 

-Hacer cumplir íntegramente con la retirada del vertido y restauración de la zona hasta la última piedra. 

-Anular la súplica del archivo del expediente judicial hasta que la misma haya sido efectivamente ejecutada. 

- No negociar más en Belartza Alto en único favor de unos promotores que han cometido tantas infracciones e ilegalidades. El Ayuntamiento ha de recalificar Belartza Alto de industrial a rural y el espacio debe integrarse en el Parque Rural de Unanue. 

En Donostia- San Sebastián, 25 de septiembre de 2020

UDALAK BETEARAZPEN SUBSIDIARIORAKO AGINDUA EMAN DU ETA HARRIAK LASTER ATERA LITEZKE. TRILIMAILU BERRIA?

 Gaur jakin izan dugu Hirigintzako Zinegotzia den Nekane Arzallusek, Belartza Goikoan ilegalki isuritako lurren kaporaketa gauzatzeko betearazpen subsidiariorako agindua eman zuela irailaren 11an, Valeriano Urrutikoetxea S.L.U. enpresari zegokion lana eta ardura hartuz.


HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEAK honako prentsa oharra bidali du gaur:


UDALAK BETEARAZPEN SUBSIDIARIORAKO AGINDUA EMAN DU ETA HARRIAK LASTER ATERA LITEZKE. TRILIMAILU BERRIA?

Berri ona da, ezbairik gabe, gezurra badirudi ere, Udalak epai bat betetzea, baina, zoritxarrez, beste behin itzal hadiz inguratuta dator. Izan ere, inkoherentzia osoz, DONOSTIAKO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN 2. EPAITEGIAN betearazpen espedientearen atzera-botatzea eta Euskadiko Auzitegi Nagusiko 2019ko ekainaren 10ko epaitza betetzat eman dadin erregua sartu baitu Udalak. Hau da, espedientearen artxiboa eskatu zaio epaitegiari, eta hortaz, HARITZALDEREN demandaren ezkeroztik Udala kondenatuta agertatu zen epaitza betetzat hartzea ofizialki erregutu da! Euskal Autonomi Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 219/2019 epaitzak Donostiako Udala kondenatu zuen Belartza Goikoan legez kanpoko 120.000 m3–ko harri isurketa baimen ilegal batez babesteagatik. Aldi berean, harri guztien beharrezko kanporaketa agintzen zuen, lekua bere egoera naturalera bueltatzeko beharra ebatziz. Oraindik harriak han daude , beraz, epaia ez da betetzen hasi, ezta gutxiagorik ere. 

Berriki jakin da Belartza Goikoan garapen urbanistiko berri bat aurrera eramateko tramitazioa abian jarri dela industrial eta komertzial gune mistoa eraikitzeko. Planeamendu hau Udaletxean tramitatzen hasi da iada eta Auzitegi Nagusiak ilegala deklaratu duen isurketa barneratzen du, paraje naturalean betelan plataformak egiteko mendi inausketan.

Garapen urbanistiko honen sustatzaileek publikoki aitortu zuten parke komertziala egiteko hiritarrei zuzendureiko bilera informatibo ireki batean, ilegalki isuritako 4 hektarea estaltzen dituzten materialak erretiratzeko inongo intentziorik ez zutela. Isurketa handik kentzeko epaia tinkoa izan denetik urte luze honetan, Donostiako Udalak erretiratze betebehar horren atzerapena erraztu du, prozedura judizialaren betebeharrarekin zerikusirik ez duten isunak enpresari ezarriz. 

Miresmen eta laguntza gehiegi Udalaren partetik Belartzan makina bat legez kanpoko jardueren arduradun izan diren sustatzaileei, epaia betetzeko epeak luzatuz. Eta hori bat dator empresa honen isurketa ilegalaren erabilpenarekin polígono komertzial eta industrial berria egiteko. Hortaz, orain Udalak auzitegiari espedientea artxibatzeko eginiko eskaerak ez du usain onik, bide beretik baitator. Esan bezala, oraindik lekutik harri bakar bat erebez da atera. Eskaera, zertara dator bestela.

HARITZALDEn ez dugu kasualitatean sinesmenik.

Arauz kanpoko hirigintzan bada zabalduriko eragiketa, non arauak eta legeak saltatuz, egintzak aurrera eramaten dira, atzerabuelta zaila duten jarduerak garatuz. Justiziaren denborak eta ekitzeenak ez datoz bat eta horretaz baliatzen da propio eraturiko injenieritza administratibo eta juridikoa. Horretarako ilegalitateari atzera emateko koste ekonomikoa dela eta, irregulartasunari irtenbide berri bat ematen saiatzen zaio planeamendu berri batean barneratuz. Maniobra hori erabiliz legez kanpoko garaturiko hirigintza adibide ugari daude Espainia osoan.

Belartza Goikoan proposaturiko planeamendu berria ezin liteke Udalaren laguntza gabe garatu. Udala, ordea, Auzitegi Nagusiaren epaia betetzeko intsumiso diren horiekin eta makina bat bider legez kanpo aritu diren sustatzaile berberekin biltzen ari da. Hori gutxi bada, epaiaren artxiboa eskatu du auzitegian. Hori guztia, gainera, lur horien jabeenk edozein planeamendu aurrera eramateko eskubideak galdu dituzten ingurumarian gertatzen ari da. Beraz, Udalak ahalmen guztia du ingurumen babesa duten lur hauek landa lur izendatzeko eta jabetza bera kentzeko betearazpen subsidiarioaren kostea asetzeko, jabeek ordainduko ez balute.

Ze interes daude Belartza Goikoaren itzalpean? 

Haritzaldetik Nekane Arzallus zinegotziari publikoki kompromezu huen betearazpena iragarri ditzan eskatzen diogu:

 - Azken harria atera arte eta zonaldea lehengoratu arte ez ematea epaia betetzetzat.

 - Auzitegian sartutako espedientea artxibatzeko erregua deusestzatzea, epaia guzitiz betea izan dadin arte. 

- Belartza Goikoan legez kanpo aritu izan diren sustatzaileen mesedetan ez ibiltzea eta gehiago ez negoziatzea. Donostiako Udalak planeamendua aldatu behar du industriala den eremua berriro landa eremu bilakatuz. Belartza Goikoa Unanue Landa Parkean barneratu behar da.


 Donostian, 2020ko irailaren 25ean. martes, 22 de septiembre de 2020

DONOSTIA, LA CIUDAD SIN LEY

 La asociación conservacionista HARITZALDE ha publicado la siguiente nota de prensa:


EL NUEVO PLANEAMIENTO DE BELARTZA ALTO. DONOSTIA, ¿UNA CIUDAD SIN LEY? ¿QUIEN NOS GOBIERNA?


Recientemente ha salido a la luz el inicio de tramitación para un nuevo desarrollo urbanístico en Belartza Alto que haciendo uso del vertido declarado ilegal por el TSJPV propone la creación de 25.000m2 de suelo comercial y aun más suelo industrial.

La Asociación Naturalista HARITZALDE , junto con vecinos de Añorga y el resto de las asociaciones conservacionistas. naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa reunidas bajo el paraguas de NATURKON (Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan) denuncian públicamente que de llevarse a cabo dicho plan, Donostia se convertiría en “la ciudad sin ley”.

 El pasado 10 de junio de 2019, el TSJPV dictó la sentencia 219/2019, por la cual el Ayuntamiento de Donostia fue condenado y quedaba en la obligación de hacer restaurar el paraje de Belartza Alto a su estado natural, tras haber amparado con una licencia ilegal el vertido clandestino 120.000 m3 de rocas provenientes de la excavación de la parcela de Mercadona (Belartza cantera).

Más de un año después, EL AYUNTAMIENTO NO HA CUMPLIDO EL MANDATO JUDICIAL, y de nuevo la HARITZALDE ha tenido que interponer una demanda solicitando su ejecución. Los propietarios ya avisaron en reunión pública al anterior concejal de urbanismo, Enrique Ramos, que no iban a retirar el vertido ilegal. Aún así el Ayuntamiento siguió negociando con ellos como si nada.

El Ayuntamiento, condenado, lejos de iniciar la ejecución subsidiaria de la retirada del macrovertido ilegal, habría podido estar reuniéndose con los reiterádamente infractores para negociar la nueva propuesta urbanística. Eso es, al menos, lo que se podría deducir cuando en diversas intervenciones de la concejala de urbanismo, Nekane Arzallus, desde que tomó su cargo, incidía en que no tenía sentido retirar las piedras si iban a ser utilizadas en el lugar, cuando en la planificación aprobada no tendrían cabida, ni siquiera de manera provisional, como así lo consideró el TSJPV. Por tanto, estas declaraciones, como el mismo proyecto presentado en el ayuntamiento, incumplen por completo lo dictaminado por el órgano superior de justicia del País Vasco. Parece que se pretende ignorar a la Justicia, que establece que la actuación declarada ilegal ha de revertirse y, en cumplimiento de la ley, los materiales vertidos deben depositarse en vertedero autorizado.


Recientemente hemos visto las marquesinas de la ciudad una campaña promovida por el Ayuntamiento de Donostia para fomentar el consumo en el pequeño comercio local. Así como una plataforma y ayudas directas a los comercios. Los representantes municipales se han llenado la boca con palabras de compromiso con el comercio de cercanía. Sin embargo, mientras tanto se negocian en la trastienda pelotazos urbanísticos como este, en el que se prevén implantar más franquicias y multinacionales, generando un sucedáneo de parque comercial en la periferia. ¿Qué motivaría al Ayuntamieto a negociar tal incoherencia con una empresa de infractores que ha incumplido sistemáticamente la normativa urbanística desde que construyeron Mercadona en Belartza? ¿La simple contrapartida económica cortoplacista derivada de la ejecución de este proyecto? En cambio, perdería por el camino toda la coherencia y credibilidad sobre el amparo al pequeño comercio, pues esta operación, sumada a la actual ampliación del CC Garbera, perjudica muy seriamente a este golpeado sector donostiarra

Actualmente la estrategia que utilizan los promotores de este tipo de proyectos, dado que la nueva Ley de suelos comerciales del País Vasco impide la creación de estos desarrollos urbanísticos comerciales fuera de la trama urbana, es tramitarlos como suelo industrial, sabiendo que eso les permite destinar un 30% del suelo a este uso comercial. Este fraude de norma o ingeniería legal, tiene varios ejemplos en la ciudad, el último de ellos en Belartza-Cantera, donde bajo la premisa de desarrollo de una parcela de uso industrial se construyó Mercadona y Mac Donalds y a día de hoy no existe uso industrial alguno.

La única realidad es que no existe demanda ni necesidad de creación de suelo industrial en la actualidad y es por eso que el macropolígono público donostiarra Eskuzaitzeta, sigue siendo incapaz de incorporar actividad industrial después de destruir casi 30 hectareas de bosque y suelo natural.

Las promotoras desarrollan este tipo de planeamientos con el dinero de multinacionales comerciales sobre la mesa y una vez urbanizado el espacio, esperan con suerte la implantación futurible de empresas, que aunque no suceda, ya ha permitido garantizar el desembolso necesario para su rentabilidad con el suelo terciario. Existen ejemplos de esta mecánica en varias parcelas industriales sin uso real industrial en la ciudad. Pero el urbanismo no puede ser a la carta y debe responder a las necesidades reales de la población. La conservación de nuestro patrimonio natural natural no puede estar a expensas de avariciosos intereses económicos particulares y la administración debe ser su garante. Si el urbanismo se pliega a los intereses privados en lugar de velar por el interés general, si el ayuntamiento negocia planeamientos con empresas infractoras y si para ello incumple sentencias como la emitida para Belartza por el TSJPV, Donostia se convertirá en una ciudad sin ley.


Donostian, 2020ko irailaren 21ean.


Plano del proyecto propuesto para Belartza Alto  ( septiembre 2020)

EL NUEVO PLANEAMIENTO DE BELARTZA ALTO.!
DONOSTIA, ¿UNA CIUDAD SIN LEY? ¿QUIEN NOS GOBIERNA?EL NUEVO PLANEAMIENTO DE BELARTZA ALTO.!
DONOSTIA, ¿UNA CIUDAD SIN LEY? ¿QUIEN NOS GOBIERNA?

DONOSTIA, LEGERIK GABEKO HIRIA

HARITZALDE Naturzalen Elkarteak prentsa ohar hau bidali du gaur:


BELARTZA GOIKO PLANEAMENDU BERRIA. DONOSTIA, LEGERIK GABEKO HIRIA? NORK GOBERNATZEN GAITU?


 Orain dela gutxi Belartza Goikorako garapen urbanistiko berri bati tramitazioari hasiera eman zaiola argitara eman da, non Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ilegala zela ebatzi duen harri isuketa erabiliz, 25.000 m2 zoru komertzialaren eta harik eta zoru industrial gehiagoren sorpena proposatzen den. 

HARITZALDE Naturzaleen Elkarteak, añorgako bizilagunak eta NATURKONEN izenpean biltzen diren elkarte naturzale, kontserbazionista eta ekologistek (Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan), planeamendu hori aurrera eramatekotan Donostia “legerik gabeko hiria” bilakatuko litzatekeela salatzen dute. 

2019ko ekainaren 10ean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 219/2019 epaia ebatzi zuen, Donostiako Udala kondenatuz, Belartza Goikoan Legez kontrako harri-isurketa burutzeko baimena luzatzeagatik. 2016an, Mercadona eraikitzeko indusketaturiko partzelan jatorria zuten 120.000m3-ko harri-betelana gauzatu zuten Udalaren lizentzia ilegala tarteko eta Auzitegi Nagusiak ingurune natural hura lehengoratzeko eta obra aurretik zegoen egoerara itzularazteko agindu zuen.

 Urtebete luze beranduago, UDALAK NAHITAEZ BETEBEHARREKO EPAI HORI EZ DU GAUZATU eta HARITZALDEK berriro ere demanda bat sartu behar izan du bidegabekeria zuzentzeko, epaiaren betearazpena eskatuz. 

Proiektuaren sustatzaileek bilera publiko batean adierazi zioten garai hartan hirigintzako zinegotzia zen Enrique Ramos berari, ez zutela isurketa ilegala lekutik aterako. Hala eta guztiz ere Udalak beraiekin negoziaketan jarraitu du egunerarte ezer ez gertatuko bailitzan.

 Kondenatuta izan den Udalak makroisurketa ilegalaren betearazpen subsidiarioa hasi beharrean, etengabean arau-hausle izan direnekin proposamen urbanistiko berria negoziatzeko biltzen egon izanaren susmoa hartu dakioke. Hau da, behintzat, ondorioztatu litekeena orain hirigintzako zinegotzia den Nekane Arzallus bere kargua hartu zuenetik esandakoak entzunda: “ez lukeela zentzurik izango isurketako harriak kentzea lekuan bertan erabiltzekoak balira”. Planeamenduak eta Legeak, ostera, ez du harri horiek erabiltzerik uzten, eta horregatik Auzitegi Nagusiak ebatzitakoa: Udalak han ezin zuen isurketa-baimenik luzatu. Epaiak agerian utzi du egintzaren ilegalitatea eta hura bete ordez harriak ateraz eta lursaila lehengoratuz, zinegotziaren adierazpenek kutsu susmagarria hartzen dute oso. Legea bete behar da eta isuritako materialak baimendutako zabortegira eraman behar dira, ez dago besterik.

 Bestalde, berriki, hiriko markesinak Donostiako Udalak ordaindutako saltoki txikietan kontsumoa bultzatzeko kanpaina ikusi dugu; plataforma bat ere eratu du eta diru-laguntza zuzenak eskaini dira.


Udal ordezkariak ahobete ibili dira lekuko saltokiekin konpromezu hitzetan. Bitartean, ordea, bizkarretik pelotazo urbanistikoak negoziatzen dira, hiriaren kanpoaldean merkataritza-parke tankerakoak frankizia eta multinazionalez bete nahian.

 Zer bultzatuko luke Udala halako inkoherentzia negoziatzera, Belartzan Mercadona eraikitzen hasi zirenetik hirigintza arautegia sistemakikoki hausten ibili den empresa batekin? Proiektu honek epe motzean utziko lukeen diru-poltsa akaso? Miopearen begirada baino ez dirudi. Izan ere, Udalak saltoki txikiak babesten duelako koherentzia eta sinesgarritasun guztia galduko luke bidean. Egitasmoa hau Garberakoa handitzearekin batera honezkero bortizki kolpetuta eta krisian dagoen sektorea guztiz kaltetuko bailuke.

 Horrelako proiektuak aurrera eramateko sustatzaileek erabiltzen duten estrategia (Euskadiko Zoru Komertzialen Lege berriak garapen urbanistiko hauek hiri kanpoan ezartzea galerazten duenetik) zoru industrial gisara tramitatzea da, honek eraikitakoaren 30% komertzial erabilpena eman dakiokela jakitun. Ingenerutza legal horien bitartez Legeen zirrikituz eta hutsunez baliatzen dira Araua bihurtzeko eta okertzeko iruzurreraino. Adibideak badaude hirian, azkena Belartzan bertan, Harrobian (Cantera delakoan), non partzela industriala garatzeko eskariaz, Mercadona eta Mc Auto eraiki ziren, egun inongo erabilpen industrialik garatu ez delarik. Iruzurra! 

Errealitate bakarra da industrial zoru berrien garapena gauzatzeko beharrik eta eskaerarik ez dagoela. Horren lekukoa da Eskusaitzetako makropoligono publikoa. Industria-jarduera berriak erakartzeko gai ez da izan ia 30 Ha baso eta naturgune txikitu ostean. 

Sustatzaileek horrelako planeamenduak multinazional komertzailen dirua aurrez mahai gainean jarrita garatzen dituzte, eta behin lekua urbanizatua, industria-enpresaren baten balizko ezarpenaren zain geratzen dira. Hori gertatuko ez balitz ere haiei bost, errentagarritasuna ziurtatuta baitute aurretik saldutako zoru terziarioaren bitartez. Hirian badira industrialak izanda jarduera industrialik ez duten hainbat partzela horrela garatu direnak. Hirigintza, ordea, ezin da nahieran izan eta biztanleriaren beharrei erantzuna eman behar die. Gure ondare naturalaren kontserbazioa ezin du diru-gose diren interes ekonomiko partikularren mesedetan egon eta administrazioak horren bermatzaile izan behar du. Hirigintza interes pribatuei mesede egiten badie interes orokorra babestu beharrean, Udalak enpresa arau-hausleekin negoziatzen badu eta horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Belartzarako ebatzitako bezalako epaiak ez badira betetzen, Donostia legerik gabeko hiria bihurtuko da. 

Donostian, 2020ko irailaren 21eanAurkeztutako proiektu berria (2020 iraila)

martes, 4 de agosto de 2020

DONOSTIAKO UDALAK DEMANDA BERRIA JASOTZEN DU BELARTZA GOIKO EPAIA EZ BETETZEAGATIK

HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEAk Donostiako Udalari demanda berria sartzera behartuta ikusi du bere burua  Belartza Goiko epaia  ez betetzeagatik.

 

 

2019ko ekainaren 10ean  Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak  219/2019 epaitza ebatzi zuen, non Donostiako Udala  kondenatua  atera zen Mercadonako indusketako partzela jatorri zuten 120.000m3 ko harri betelana udal lizentzia ilegal baten bitartez  babestu izanagatik,   Belartza Goiko paraje naturala betelana aurreko egoerara bueltatzeko  betebeharra tinkatuz.

 

Epaitzak inungo zalantzik ez du uzten HARITZALDE elkarteak salatutako gertakarien inguruan eta  Valeriano Urrutikoetxea S.A. empresa lan klandestinoen arduradun eta Udala, lizentzia ilegalaren arduradun  ezartzen ditu. Ebazpenak bi hilabetetako epea ezarri zuen  zonaldea lizentzia ilegalaren aurreko egoerara bueltatzeko.

Urtebete beranduago, beharrez betebeharreko epai hori  ez da gauzatu.

 

 

Aitzakirik gabe Belartza Goiko betelana erretiratzeko eta zonaldea ingurumen aldetik lehengoratzeko ez beteriko judizialki izendatutako epe honen ez-betetzea, ez du zerikusirik  Donostiako Udalak eta VUSAk  bere artean enpresak lizentzia ilegalaren edukia bete ez izanagatik  duten lehian. Hilabeteetan zehar udala aukerako  isunen  bidalketan  babestu da epai judiziala betearazi gabe eta epeen  ez beharrezko luzapena lagaz.

 

Legearen  ez betearazpen bidegabe honek, berriro ere tamaina txikiko elkarte batek bere baliabideak  auzitegira jotzeko agortu ditzan behartzen du lehen irabazi duen hori betearazteko.

 

 

Aurreko ekainean Donstiako Udalbatza politikoki  betearzapen subsdioari ekiteko prozeduraren alde  agertu zen. Tresna honekin   udalak betelan ilegala erretirazteko beharra betetzen ez duen  VUSA enpresa  arau-hauslea ordezkatuko luke, gastuak enpresari leporatuz edo terrenuak enbargatuz.

 

Hilabete bat beranduago  Donostiako udalak ez du ekintza bakar bat ere aurrera eraman administratiboki zentzu honetan, beraz, jestu politikoaz aparte, errealitateak berriro udalaren kompromezu eza agerian uzten du ebazpen judiziala betearazteko.

 

Arrazoi honegatik HARITZALDEk betearazpen demanda  aurkeztu du Donostiako udalaren aurrean, Administrazioarekiko Auzi-Prozesuko Bigarrengo Salan.

 

 

 

 

Polemika honen erdian, ekainaren 22 ean Estatuko 173. Boletin Ofizialean “Estudio Informativo Complementario de la nueva red ferroviaria en el País Vasco  del tramo Astigarraga-Lezo” delakoa argitaratu zen, non Belartza Goiko kasua burrukatzen dirauten bizilagun eta natura aldeko elkarteen sorpresarako, Belartza Goikoa  AHTko Astigarraga eta Lezo arteko zatian sortuko diren materialen neurri baten  zabortegia izateko  proposatzen da, konkretuki  103.476 m3 material jasotzeko.

 

Belartza Goian AHTko zabortegi bat ezartzeko proposamen bakana, EAEAN-ko epaiari gor egiten dio isurpen ilegala erretiratu eta lekua lehengoratu behar dea esaten badu ere.

Pisuzko argudio honen gainetik, HARITZALDEK eta gutxenez 8 elkarte gehiagok aurkezturiko alegazioak, proposamen hori hiriko HAPOa betetzen ez duela defendatzen dute, non espreski inungo materialen sarrera debekatzen da gune horretan. Are eta gehiago, lekuan europa mailan babestua dagoen hábitat-a  dago eta babesa jaso duen baso azalera zabala.

Belartza Goia  AHTko zabortegi bat izateko proposamena gainetik obra horretan eratuko diren 5 milioi m3 koak jasotzeko oso gaitasun txikia du eta obren kokapenen distzantzia dela medio, ez beharrezki gasrestituko luke kostua .

 

Inplikaturiko kolektiboek Donostiako Udalak administrazioek duten audientzian gauza bera egin dezan espero dute eta alegatutakoarekin bat, beharrez,  EAEANko epaitza eta Haritzaldek sartu berri duen betearazpen  demanden konplimenduan, betearazpen subsidiarioari berehala ekin diezaion espero dute.

 

Bizilagun  eta naturzale elkarteak auzitegietara jotzeko beharra izateaz penatzen dira, 219/2019 epaian tinkatu den interes publikoa babestuz, zonaldea bere aurreko egoera naturalela bueltatu dadin Udalaren  gelditasunagatik.

 

 

 

 

 

 

Donostian, 2020ko abuztuak 04