viernes, 24 de junio de 2016

ISUN IRRIGARRIA ETA SALAKETA UGARI EBATZI GABE


ISUN IRRIGARRIA ETA SALAKETA UGARI EBATZI GABE

NATURKON  Gipuzkoako Ekologista taldeen elkarteak honako prentsa ohar hau  bidali du gaur (Donostia 2016ko ekainak 23)

15 m altuera eta 27000m2 betelana babesturiko habitat baten gainean Harrobiko jatorriko materialekin


Hirigintzako Batzordean 5000 €ko isun-proposamena iragarri zuen Enrique Ramos Hirigintza zinegotziak ingurune natural batean baimenik gabe 150.000 m3 material isurtzeagatik. Naturzale eta Ekologistok salatu genuen legez, materialak 'Harrobia' izeneko obran zuen jatorria.
Naturkonen deritzogu Garrantzi Komunitarioko Habitat baten sustsipena ekarri duen eta 5 futbol-zelairen azalera eta 10 m-ko altuera duen harri-metaketak 'arau hauste arintzat' jo izana amorragarria eta guztiz motza dela.
Babesturiko baso eta habitataren  gainean egindako betelana

Ez dezagun ahaztu "Harrobiko obra" martxoan hasi eta bertan 2 hilabete luzez ilegalki jardun zuten sustatzaile berberak ditugula urratzaileak, eta maiatzaren 30ean udaletxeak, guk salatutako  azken irregulartasunen ondorioz, obra eten behar izan zuela. Oraindik ordea badago salaturiko eta erantzun gabeko irregulartasun zerrenda luzea.
Gertakari horiengatik Ertzaintzan aurkezturiko salaketa Donostiako 1. Instrukzio Epaitegian da, Aurretiko Diligentziak tramitatzen ari direlarik.
Hirigintzako Zuzendaritzak salaketa-proposamen irrigarria luzatzeko, baina, presa hartu du; talde  naturzale eta geuk ostera, Enrique Ramosek presaka isurketa legeztatzeko emandako lizentziaren aurka aurkeztutako errekurtsoaren erantzunaren zain, hilabete bat baino gehiago daramagu. Gure aburuz, lizentziak Lurzoruaren Legearen artikuluak urratzen ditu, beraz, ilegala da.
Isiltasuna da nagusi espediente zigortzaileen irekiera eskatzen denean, bai irekitako mendi pista ilegalen inguruan, bai babestutako zuhaitzen mozketari dagokionean, zein Irubide errekastoaren  afekzioaz edota, agregakin transformazio planta baten antzera funzionatuz, ingurune natural batean inpaktu handiz eman den hondakinen  transformazio eta balioztatze jarduera ilegalaz ari garenean ere.
Udaletxeak ere ez du erantzuten zergatik, emandako baimena "behin-behinekoa izanik eta lekua lehengoratua izan behar bada", Hirigintzako Zuzendariak bere adierazpenetan eta sustatzaileek aurkeztutako obra proiektuan argi nabarmentzen duten Belartza -2 ko poligonoko plataformetan erabiltzea aurreikusten dutela, egungo Antolaketaren legalitatearen kontra baldin badoa.
Salatutako gaiak hurrengo Ingurumen Kontseiluan nahiz Planeamendukoan jorratuko dira.

UNA SANCION IRRISORIA Y MUCHAS DENUNCIAS SIN RESOLVER

UNA SANCION IRRISORIA Y MUCHAS DENUNCIAS SIN RESOLVER

El colectivo de grupos ecologistas de Gipuzkoa NATURKON ha enviado el siguiente comunicado de prensa  (Donostia, 23 de junio de 2016)


Plataforma generada con material extraido de cantera sobre un habitat protegido de  15 m de altura y 27000m2

El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, anunció en la Comisión de Urbanismo una propuesta de sanción de 5.000 €  a los promotores de la obra del ámbito denominado 'Cantera',  por el vertido sin licencia en un entorno natural de más de 150.000m3 de materiales procedentes de la ejecución del proyecto de urbanización, denunciado en numerosas ocasiones por diferentes colectivos ecologistas.
Desde Naturkon estimamos que la tipificación de un vertido ilegal de dimensiones equivalentes a más de 5 campos de fútbol y con altura superior a 10 m, destrozando un Hábitat de Interés Comunitario, como una "infracción leve" es cuanto menos indignante e insuficiente. ¡Se equipara dicha infracción a la cometida por el derribo de un tabique en una vivienda!
Habitat y arbolado protegido en los límites del relleno

No olvidemos que se trata de los mismos promotores que han estado ejecutando ilegalmente la obra de Cantera, desde marzo hasta el mismo 30 de mayo, día en el que el Ayuntamiento se  vio obligado a suspenderla, tras la denuncia de nuevas irregularidades, que se añaden a la larga lista de las ya existentes y  que aún siguen sin ser respondidas.
Por tales hechos el Juzgado de Instrucción nº 1 de Donostia se halla tramitando  Diligencias Previas tras la denuncia presentada ante la Ertzaintza.
La Dirección de Urbanismo se apresura a emitir una irrisoria propuesta de sanción a los promotores, mientras nosotros seguimos un mes después sin recibir respuesta al recurso de reposición alzado contra la licencia que, para legalizar el vertido, tramitó y emitió aceleradamente Enrique Ramos. A nuestro juicio, la licencia vulnera sendos artículos de la Ley del Suelo y no puede ser otorgada, dicho en otras palabras, es ilegal.
Tampoco muestra el Ayuntamiento interés alguno en abrir expedientes sancionadores por otras ilegalidades cometidas, como la creación de pistas en el monte, la tala y los daños en arbolado protegido, la afección al cauce del arroyo Irubide, así como por la actividad de valorización y transformación de los residuos, llevada a cabo en el entorno natural con gran impacto ambiental y sin licencia, como si de una planta de transformación de áridos se tratara.
Además, si la licencia, a nuestro juicio ilegal, emitida para dicho relleno "es provisional y  la zona ha de ser devuelta a su estado anterior, ¿Por qué el Director de Urbanismo en manifestaciones y el propio proyecto de obra de los promotores inequívocamente evidencian la previsión de su uso para las plataformas del polígono Belartza-2? Esto es contrario a la legalidad vigente en relación a la Ordenación actual existente.
Los temas denunciados están llamados a tratarse en el próximo Consejo Sectorial de Medio Ambiente así como en el Consejo Sectorial de Planeamiento.

miércoles, 1 de junio de 2016

GELDIARAZITA ILEGALTASUNENGATIK BELARTZA-HARROBIKO LANAK (MERCADONA)

NATURKON  Gipuzkoako Ekologista taldeen elkarteak honako prentsa ohar hau  bidali du gaur (Donostia 2016ko ekainak 1)


NATURKON: GIPUZKOAKO TALDE NATURZALEAK


GELDIARAZITA  BELARTZA-HARROBIKO LANAK   (MERCADONA)


Atzo arratsaldean Donostiako Udaltzaingoak Belartza-harrobia Eremuko lan guztiak berehala geldiarazteko Udal Agindua obragileei eraman zien. Orain Udalak Lurzoruaren Legea, 172.2 Artikuluan urratzen duela aitortu behar izan du. Geuk aurreko astean salatu genuen.

Lehenengo salaketatik ia 2 hilabete geroago, atzo, Hirigintza Zinegotzia den Enrique Ramosek Agindua sinatu zuen ilegalitatea onartuz. Bitxia bada ere, duela egun gutxi, geuk berriro ere salatu genuenean kontrakoa esaten irten zen. Dena legala zela eta lanok aurretiko obrak zirela, prestaketa-lanak. Harrobi oso bat desager araztea, tunel bat kenduz, milaka tona harri eta lur mugituz prestaketa-lanak badira, zer dator bada orain? Egun eskas batzuk baino ez dira igaro Udalak, Zinegotziak berak, Belartza 2 Eremuan betelana egiteko baimena luzatu zienetik. Baimen hura ilegala zen eta hala salatu genuen. Joan den astean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak Belartza-harrobiko lanak esleitzeko lehiaketa argitaratzen zuen, aspaldian esleituta daudenean eta hilabeteak lanean daramatzatenean. Hori ere salatu genuen, baina Zinegotziak ilegala zenik uko egin zuen. Orain gelditzeko agindua eman du. Ala ere, gaur goizean lanean ziharduten, argazkietan ikus daitekeenez (Udaltzaingora deitu dugu hura salatuz). Zertan ari dira, adarra jo nahi digute?

 Baina haratago joanda, Belartza-Harrobia Eremuko Planak Ingurumen Eraginen Gaineko Ebaluazioa behar zuen eta ez zen egin, gure ustez, Estatuko Ingurumen Ebaluaketarako 21/2013 Legea eta Euskal Herriko Erkidegoko Ingurumenaren Babeserako 3/98 Legea urratuz. Ondorioz, tramitazioa, Urbanizazio Plana bera barne, baliorik gabe gelditu behar luke. Guk behintzat hala salatu dugu.

 Bi hilabete ilegalak ziren lanak eta jardunak salatuz eta legalitatea eta interes orokorra zaindu beharko luken Erakunde publikoak, Udalak, gezurrak gezurren gainetik jarriz legezkoak ziren itxura egin nahi izan du. Gertatutakoa oso larria iruditzen zaigu, horregatik guztiagatik, benetan behingoz obra gelditzeko hartu beharreko neurri guztiak hartzea, legeurratzaileei zigortzea eta Udaletxe mailan dauden ardurak argitzea exijitu egiten dugu. Garbitasun eta osasun demokratikoa eskatzen dugu, besterik ez. NATURKON GIPUSKOAKO TALDE NATURZALEAK

EGUZKI - HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA - EKOLOGISTAK MARTXAN - ITSAS ENARA OE - UGATZA OE- ARKAMURKA NT – HERRIO NT – MUTRIKUKO NT – LANDARLAN NT - ZUMAIAKO NT – ONDARROA 12 MILIA - ERKAXO NT – KATAMARRUA NT - SEO BIRDLIFE

PARALIZADAS LAS OBRAS DE BELARTZA-CANTERA (MERCADONA)

El colectivo de grupos ecologistas de Gipuzkoa NATURKON ha enviado el siguiente comunicado de prensa  (Donostia, 1 de junio de 2016)


PARALIZADAS LAS OBRAS DE BELARTZA-CANTERA (MERCADONA)


Ayer se firmó la Orden de Paralización cautelar de todos los trabajos en el ámbito de Belartza-Cantera y, por la tarde, fue entregada en obra por la Guardia Municipal.
El Ayuntamiento reconoce así que se está incumpliendo la Ley de Suelo, en su artículo 172.2. Nosotros ya lo habíamos denunciado.

Casi 2 meses después de la primera denuncia, ayer, el Concejal de Urbanismo, Enrique Ramos firmó la Orden de Paralización, curiosamente unos días después de haber declarado, una vez más, que todo era legal, y que los trabajos eran ''labores previas''. Han desmontado una cantera entera, incluyendo el túnel de acceso a Belartza, han movido miles de toneladas de materiales con actuaciones también contrarias a la legalidad, y hablaba de "trabajos previos".

Recientemente, el propio Ayuntamiento había autorizado, a nuestro juicio ilegalmente, también por incumplir la Ley de Suelo, el relleno en Belartza 2

. La semana pasada el Boletin Oficial de Gipuzkoa publicaba el concurso para la adjudicación de esas obras, obras ya adjudicadas y en ejecución desde hace más de 2 meses. Se denunció su ilegalidad, pero una vez más el Concejal lo desmintió, ahora paraliza.

Esta mañana seguían trabajando, como se puede ver en las fotos. ¿Nos están tomando el pelo? Pero no acaba ahí la cosa, y es que el Plan Belartza-Cantera debería haberse sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, según entendemos de la Ley Estatal 21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental, y de la anterior Ley 3/98 de Protección del Medio Ambiente del País Vasco por lo que toda la tramitación, incluida la reciente aprobación del Plan de Urbanización serían nulos de pleno derecho, como así también lo hemos denunciado.

Dos meses denunciando actuaciones ilegales y desde la Administración competente, el Ayuntamiento, se ha mentido una y otra vez, intentando, incluso, dar un barniz legal a algo que no lo es.

 Es muy grave lo ocurrido y por ello, pedimos que se tomen todas las medidas legales necesarias para paralizar la obra, se castigue a los responsables, pero también exigimos que se depuren abiertamente las propias responsabilidades políticas y municipales. Por higiene democrática. NATURKON (Grupos naturalistas y conservacionistas de Guipúzcoa) :

EGUZKI - HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA - EKOLOGISTAK MARTXAN - ITSAS ENARA OE - UGATZA OE- ARKAMURKA NT – HERRIO NT – MUTRIKUKO NT – LANDARLAN NT - ZUMAIAKO NT – ONDARROA 12 MILIA - ERKAXO NT – KATAMARRUA NT - SEO BIRDLIFE 

ALKATEA OKER DAGO. HAUXE DUZUE BELARTZA 2 EREMUAREN INGURUKO EGIA.

Naturkon  Gipuzkoako talde ekologisten kolektiboak  Eneko Goiak Belartza-2 ren kontrako Manifestu Ekologista  eto ondorioko deklarazioak gezurtatzen ditu honako prentsa oharrarean             (Donostia, 2016/05/27)

NATURKON: GIPUZKOAKO TALDE NATURZALEAK


ALKATEA OKER DAGO:  HAUXE DUZUE BELARTZA 2 EREMUAREN INGURUKO EGIA.

Joan den maiatzaren 24an, NATURKONetik (Naturaren Kontserbazioa), Gipuzkoako talde naturzale eta ekologista guztiok osaturik, Belartza-2ko eremurako babesa eta Unanue Landa Parkean sartzea eskatu genuen. Bertan planeamenduak aurreikusten duen industrialdearen aurka agertzen ginen Manifestuan. Behin eta berriz salatu dugu Udalaren pasotismo eta zabarkeria, salaketa anitzen aurrean herritarroi muzin eginez.

Aste luze ugaritan BelartzaHarrobiko lanak (Mercadona) ilegalak zirela jakinda lanean uzteaz gainera erraztasunak eskaini dizkiete. Alkateak, Eneko Goia, “Plan Partziala eta Plan Orokorra behin onartuta, eztabaida 2010ean itxi zela” berehala esan du. “ Jabeak Urbanizazio Plana aurkeztu zuela eta hura onartu zela, eta ondorioz baimena eskatuta edozein unetan obrak has litezkeela” gaineratu zuen. Eta bukatu zuen Plan Orokorra aldatzeko gure proposamena ez dela bideragarria adieraziz. Bere esanetan korapilatsua izateaz gain, hiriko eremua izatetik berriro landa eremura pasatuz gero, Udalak dirutza ordaindu beharko lieke jabeei.

Aitzitik, Alkate Jauna oker dago, zeharo, Enrique Ramos zinegotzia zegoen bezala (hala aitortu zuen). Behar bada aholku okerrak jasota, eta zergatik? Bada...:

 1. Betelana EZ ZEN LEGALA, ez zuen baimenik (aitortu behar izan zuten), baina gerora Udalak emandakoa ere EZ da legala Lurzoruaren Legea urratzen baitu (hala salatu dugu). Belartza 2 ez dago legalki abian, eta beraz, ezin da bertan lanik bertan baimendu oraindik. Gainera, luzaturiko baimena eskasa da, baldintzarik gabekoa eta Eusko Jaurlaritzaren irizpideak ere ez ditu jasotzen.

 2. Belartza 2 Urbanizazio Proiektua EZ zen onartu, ezta aurretiko Birpartzelazio Proiektua ere. Beraz, Alkateak dioena EZ da egia. Obra-Baimena eskuratu aurretik hainbat urrats eman beharrean daude..

 3. Europako Batasuneko Zuzentaraua egonik eta horrela aginduta egon arren, Belartza 2ko Plan Partzialaren inguruan ez zen Ingurumen gaineko Eraginen Ebaluaketarik egin. Beraz eta ondorioz zonaldeko ingurumen balorazio seriorik ez da egin.

 4. Plan Orokorra Ingurumen Ebaluazioa izanak proeiktua ere hartzen duen adierazpenari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak xedatutako Ingurumen Iraunkortasun Txostenak Belartzako basoak bereziko balioa dutela eta etorkizuneko hirigarapenean barneratu beharko liratekeela diola gogora arazi nahi dugu.

5. Eta lurzorua birkalifikatuz gero Udalak kalteordainetan gastatu beharko ote lukeen dirutzari dagokionez, ez da egia, Lurzoruaren Legeak onartutako planak 4 urteren buruan gauzatu behar direla baitio, gerora urbanizazio-eskubidea galtzen delarik. Beraz, 2009tik ona 4 urte baino dezente gehiago igaro direnez, jabeek eta sustatzaileek eskubideak galduak dituzte.

6. Plan Orokorra aldatu eta moldatu daiteke. Posible da San Bartolome eta garberan egin den legez.

7. Eta gutxi balitz, harrobiko obra bera (Mercadonakoa), antza, ilegala da!! 
Alkateak interesatuak ginela leporatu zigun. Egia da, bagara. Gure Ondare Naturalaren Kontserbazioan eta duen Biodibertsitatean interesa dugu, baina baita Legeak betetzea interesatzen zaigu, herritarrei errespetoa zor zaiela uste dugu eta beti egiaren alde gaude. Udalak legeak betetzen direla bermatu beharko luke, ingurune naturala kontserbatzen eta babesten ahalegindu beharko litzateke eta herri interesa defendatu beharko luke. Azkenik, gadentasuna eta zuzentasuna agertu beharko luke. Plan orokorra aldatu daiteke, Belartza birkalifika eta Unanue Landa Parkean barnera liteke babesa emanez. Eskatzen dugun guztia hori da, besterik ez.


 NATURKON (Gipuzkoako talde naturzale eta ekologistak) : EGUZKI - HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA - EKOLOGISTAK MARTXAN - ITSAS ENARA OE - UGATZA OE- ARKAMURKA NT – HERRIO NT – MUTRIKUKO NT – LANDARLAN NT - ZUMAIAKO NT – ONDARROA 12 MILIA - ERKAXO NT – KATAMARRUA NT - SEO BIRDLIFE


EL ALCALDE SE CONFUNDE. EXPONEMOS LA VERDAD SOBRE BELARTZA 2

El colectivo de grupos ecologistas  de Gipuzkoa Naturkon  ha emitido un comunicado  hoy 27/05/2016 en el que desmiente las declaraciones realizadas por el alcalde de Donostia, D. Eneko Goia tras hacer público el Manifiesto Ecologista contra Belartza 2.


NATURKON: GIPUZKOAKO TALDE NATURZALEAK 


EL ALCALDE SE CONFUNDE. EXPONEMOS LA VERDAD SOBRE BELARTZA 2.El pasado martes, 24 de mayo, las asociaciones naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa, agrupadas en NATURKON (Naturaren Kontserbazioa) dimos una rueda de prensa para presentar un manifiesto a favor de la protección de Belartza-2, y solicitando su integración en el Parque Rural de Unanue.

Estamos en contra del desarrollo industrial planeado para la zona y venimos denunciando la pasividad del Ayuntamiento ante las denuncias realizadas, durante mes y medio, contra las actuaciones realizadas ilegalmente y derivadas de la obra Belartza-Cantera (Mercadona). El Alcalde, Eneko Goia, se apresuró a decir que “el debate se cerró en 2010 con la aprobación del Plan General con todos los avales”. Añadió que “Existe un plan de urbanización que el propietario presentó, fue aprobado y que para ser ejecutado sólo precisaría la solicitud de licencia correspondiente”. Terminó sentenciando de “inviable” nuestra propuesta de modificación del Plan General, por lo complicado de la operación y las supuestas indemnizaciones millonarias que habría que pagar a los propietarios en caso de volver a recalificar dicho ámbito de industrial a rural.

Sin embargo, el señor Alcalde se equivoca, como lo hizo antes Enrique Ramos, quizá mal asesorados, porque:

1.   El relleno NO ERA LEGAL, no tenía licencia (como así lo reconocieron), pero la que deprisa y corriendo emitieron, TAMPOCO lo es, pues incumple la Ley de Suelo (lo hemos denunciado), ya que no se puede dar para un ámbito que no esté en ejecución. Belartza 2 no lo está. Por no citar la rigurosidad legal del documento, sin condicionado y sin integrar los criterios propuestos desde Gobierno Vasco.

2 . El Proyecto de Urbanización de Belartza 2 NO se aprobó, como tampoco el Proyecto de Reparcelación, que es anterior. Por tanto, no es verdad lo que dice el Alcalde. Tienen que dar unos cuantos pasos antes de poder obtener la licencia de obra.

3. No se realizó una Evaluación de Impacto Ambiental del Plan Parcial de Belartza 2 aprobado en 2009, a pesar de estar recogida su obligatoriedad en una Directiva europea. Por lo tanto, no se ha realizado ningún estudio ambiental serio en el entorno.

4. De su posible validación ambiental a través del Plan General, recordar que el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, que es vinculante, destaca los valores ecológicos y ambientales de la campiña y los bosquetes de Belartza y propone su integración en los futuros desarrollos urbanísticos.

5. En cuanto a las presupuestas indemnizaciones millonarias, nada más lejos de la realidad, ya que la Ley de Suelo da un plazo de ejecución de los planes de 4 años, ampliamente superados para Belartza 2, tal y como es recogido en los propios Planes de la zona. Por tanto, los promotores han perdido sus derechos urbanísticos al haber superado el plazo previsto para llevar a cabo el planeamiento aprobado.

6. El Plan General se puede modificar y de hecho se hace como lo avalan los casos de Garbera o San Bartolomé.

7. Y para colmo, al parecer la propia obra de la cantera (Mercadona) es ilegal!!
El Alcalde nos acusó de ser interesados, es verdad, nos interesa la conservación de nuestro Patrimonio Natural y la Biodiversidad que alberga, pero también nos interesa el cumplimiento de las Leyes, la verdad y no el engaño, y el respeto a la ciudadanía. El Ayuntamiento debe ser el garante de la legalidad, de la protección del entorno natural y del interés público, además de ejemplo de transparencia. El Plan General se puede modificar, Belartza se puede recalificar, y se puede proteger integrándolo en el Parque Rural de Unanue. Eso es lo que pedimos, nada más.NATURKON (Grupos naturalistas y conservacionistas de Guipúzcoa) 

 EGUZKI - HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA - EKOLOGISTAK MARTXAN - ITSAS ENARA OE - UGATZA OE- ARKAMURKA NT – HERRIO NT – MUTRIKUKO NT – LANDARLAN NT - ZUMAIAKO NT – ONDARROA 12 MILIA - ERKAXO NT – KATAMARRUA NT - SEO BIRDLIFE