jueves, 12 de mayo de 2016

BELARTZA MERCADONA:LEGEAREN KONTRAKO EGINTZAK/ACTUACIONES ILEGALES EN LA EJECUCION


Gaur Haritzalde, Eguzki eta Ekolgistak Martxan taldeek prentsaurrekoa eman dute  honako prentsa oharrarekin:

Salatutako legetik kanpo  egiten ari diren obrak, Belartza goiko  natural gunea baimenarik gabe suntsitzen ari dira

“Añ-13.2 Cantera” (Mercadona) delako proiektuaren obra-eremutik kanpo
baimenik gabe eta legearen kontra, hango garrantzi handiko balio naturalak
kaltetuz, egiten ari diren lanak eta jarduerak salatu nahi ditugu.

Apirilaren bigarren astean harrobiko hondeaketatik ateratako harri eta materialak

obra eremutik kanpo dagoen Belartza Erdikoa baserri ondoko landazabaleko
belazean (Baimen eskaeretan haiek “Añ-13.1 eremua, Belartzagaina” deiturikoa)
pilatzen hasi ziren obra-sustatzaileak. Aipaturiko ladazabalean larreak, hariztiak eta
baso misto atlantikoa daude eta ur-emari iraunkorra duten errekastoak daude. Betelana
egiteko pista berriak ireki dituzte lan eremutik kanpo eta baimenik gabe,
zuhaitzak suntsituz eta Irubideko erreka kaltetuz. 120.000m3ko materialmetaketaz
ari gara! Honez gero 7mko altuera hartu du eta inguruko hariztian
bertan sartzen ere hasiak dira

Betelana landazabaleko belazea irensten

Lur pilaketak ikaragarrizko inpaktu paisajistikoa sortarazten du, batez ere
babestuta dagoen Unanue Natural Guneko Landa Parkean, zeina gordetzen duen
ondare naturala eta nekazal zein paisaia aldetik duen garrantzia zela medio, herritar
guztion gozamenerako babestua izan zen. Zonaldearen kontserbazio-maila aipagarria da
ere. Ia 3.000 m2 azalera duen betelan hori era askotako eragin nebatibo sortarazten
ari da, bai ingurumen aldetik, baita paisaia ikuspegitik ere: tokiko topografia
aldatuz, uren dreinatzea aldatuz eta, ondorioz, bertako akuiferoen sisteman eraginez.
Han, kamioiak eta hondeatzaileak etengabe ari dira, betelana inguratzen duen
basoan oraintxe ugaltzen ari den basafaunaren kaltean. Horietako espezie batzuk
Mehatxaturiko Espezieen Euskal Zerrendan jasota daude, baina Naturaren
Kontserbaziorako Legeak haien habitatak zorrozki babesten dituen arren, Belartzan,
antza, kontuan ere ez dituzte hartu.

Horrez gain, maiatzaren hasieratik lur pilaketaren lekuan bertan, zeru irekian eta
birringailu baten bitartez, hondeaketako harriak txikitzen eta xehetzen ari dira
etengabe, granulometria txikiko agregakin bilakatuz, eta prozesuan hogei metroko
altuera hartzera iristen den hauts-hodei mugikorra sortaraziz. Atmosferaren
kutsatzailea den harri transformazio-jarduera horrek airearen kalitatean eragin zuzena
du, ondorioak inguruko baserri eta etxebizitzetan nabarmenak direlarik. Ugal garaian
dagoen faunak ere hautsak pairatu behar ditu ezinbestean. Jarduera horretarako ere
dagokion baimena ez dutela zinez uste dugu.

Etengabeko hautsa hodeia egun osoan airea kutsatzen dihardu

Donostia Udaleko Hirigintza Sailean egindako argibide-eskaeren emaitzen
arabera, lanek ez daukatela inolako udal baimenik dirudi, baina modu eta egun
ezberdinetan egoera salatu badugu ere, Udala entzungor dabil, orain arte inongo
neurririk hartu ez dutelarik. Lanek Lege, Araudi eta prozedurak hausten dituzte,
baina ez dituzte gelditu. Hortaz, oraingoan salaketa publikoa egin nahi dugu eta
Donostiako Udalari zein eskumena izan dezaketen Erakunde Publiko guztiei
obaren sustatzaileak bultzatutako lanok berehala geldiarazteko. Naturaren
kontserbazioak Administrazioaren zereginetan premia behar luke eta lehen mailako
herri interesa izaki, hura bermatzera eta ziurtatzera behartuta daude.

Horregatik guztiagatik, obrak ingurumen nahiz hirigintza araudia urratzen duenez,
Donostiako Udalari baimenik gabeko lan guztiak berehala geldiaraztea, dagozkien
zigor-espedienteak irekitzea, eta kaltetutako eremua lehenbailehen lehengoratzea
exijitu egiten diogu.DONOSTIA, 2016ko maiatzaren 12an.
..................................................................................................................................


Hoy los grupos ecologistas Haritzalde, Eguzki y Ekologistak Martxan han dado una rueda de prensa con el siguiente comunicado:


Las actuaciones ilegales que se están llevando  a cabo  están destruyendo  destruyendo un entono natural en Belartza altoQueremos denunciar las obras y actuaciones que los promotores del proyecto
<Añ- 13.2 Cantera>, más conocido como “Mercadona", están llevando a cabo fuera
de su ámbito de obra, sin licencia o autorización, afectando a una zona natural caracterizada
por sus especiales valores ambientales.

Desde la segunda semana de abril las rocas y materiales extraídos a marchas forzadas

de la excavación de la cantera, están siendo depositados sin descanso en esta
zona de campiña formada por prados, bosques protegidos (robles y mixto atlántico)
y vaguadas con cauce permanente. Estamos hablando de un relleno que supera los
120.000m3, para cuyo vertido se han abierto pistas sin autorización (fuera también
del ámbito de ejecución) eliminando zonas de arbolado de interés.

La explanación de vertido se encuentra sobre un promontorio, un elemento topográfico

dominante y proyecta un enorme impacto paisajístico, especialmente en el
Parque Rural circundante (Unanue), protegido por sus valores naturales, ambientales
y por ser una zona de alta calidad agropaisajística, y encontrarse además en un
grado de conservación extraordinario.

Este movimiento y explanación de tierras está ocasionando múltiples afecciones, con

un severo impacto ambiental sobre el entorno, habiendo provocado un cambio de la
topografía, afección al drenaje superficial de las aguas y a acuíferos, afección directa
y constatada al cauce del arroyo Irubide, e incuestionables daños a la fauna y
flora del lugar. La propia zona de robles circundante (catalogada de alto valor ecológico
en los diferentes planeamientos y directrices) está siendo ya sepultada por el
talud del relleno de rocas de más de 7 metros de altura.
Como último despropósito los promotores están procediendo al triturado y transformación
de esas rocas a grano fino, a cielo abierto, ocasionando ruido y contaminación
atmosférica, generando una permanente nube de polvo en suspensión que llega
a superar los 20 metros de altura y que está cubriendo el bosque, en un momento muy sensible para la fauna (algunas de ellas están incluidas en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas), el periodo de reproducción. Esta actividad se estállevando a cabo de manera ilegal en el lugar, evitando los promotores así un aumento de costes con su traslado a una planta de transformación.
Las consultas, puesta en conocimiento y denuncias de estas actividades en el Ayuntamiento

de San Sebastián han sido hasta el momento baldías, sin que se haya procedido
a la suspensión de estas obras ilegales que están dañando el medio ambiente.
Ante este desamparo, requerimos públicamente al Ayuntamiento y resto de Instituciones
con competencia que paralicen de inmediato todas las actuaciones sin licencia
que estos promotores están llevando a cabo con total impunidad.

La conservación de la naturaleza constituye un interés público de primer orden y las

administraciones están obligadas a preservarla por encima de cualquier interés particular.

Por todo lo antedicho, ante estas actuaciones que vulneran la normativa ambiental y

urbanística de aplicación, solicitamos el inicio de expedientes de sancionadores, el
restablecimiento de la legalidad urbanística, la clausura de la actividad de manipulación
y transformación de áridos, y la restauración del medio natural afectado
a su estado original.DONOSTIA, 12 de mayo de 2016.
No hay comentarios:

Publicar un comentario