sábado, 7 de mayo de 2016

BELARTZA-2: PROIEKTUA / BELARTZA-2: EL PROYECTO


Poligonoa eraikiko den lekua, baserrien ondoan

2009. urtean Donostiako Udalak
 <AÑ. 14 Belartza 2> sektorearen Plan Partziala aprobatu zuen,  209.000 m2  BELARTZA-2 izeneko poligono industriala eraikitzeko inguru berde batean, non baso, bi errekaxtodun ibarbide eta ingurumen eta biodibertsitate aldean oso abertatsa den gune batean.

(* 418 futbol zelaien balio bereko zabalera)Sustatzaile pribatu batzuen poligonoa egiteko proiektu hau ez zen eztabaida gabekoa izan; etikoki eztabaigarria liratekeen landa lurren eskuratzeatik hasita,  egoki gertatu zitzaien zoruaren erreklasifikazioa jarraituz  edota politikariek  huraxe aurrera eramateako agertutako egoskorkeriagatik. Poligonoaren planeamenduak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nazionalean bukatu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiaren oposaketa ezkero, non tamalez, bere tramitazioarekin aurera jarraitzen utzi zitzaien auzitan hainbat urte eman eta gero.
Guzti honek  makroproiektuetako  garaiko 2000. urte   megalomanoetan hartu zuen leku; gogora dezagun zentzurik gabeko hirigintzan oinarritutako garaia zela, non urbanizazio masiboa, etekin ekonomikoa, espekulazioa, adiskidekeria  eta bere mugagabeko tentakuluak nagusi ziren.. hiritarrok orain  ezagutu eta gaitzeztu egiten ditugun  hondoko istorioak.

Belartza-2 poligonoa Belartza Erdikoa baserria inguratzen duen muino berdean eraikitzea proiektaturik dago, egungo poligonoaren 40mko  goragoko  altuera batean makroplataforma bat eratuz. Zabaldegi hori lortu ahal izateko  585.000 m3-ko lur mugimendua burutu  behar dute, ondoko gailurrak hondeatuz eta makina bat bizitza gordeleku duten milaka zuhaitz eta bi errekastoek osatzen dituzten bi ibarbideak estaliz. Proiektuaren arabera baserria bere inguruaz gabetuko dute eta pabilioi eta kale egitura batek irentsia geratuko da; ironikoki hau proiektuak  arrakasta bezala goratzen du 'baserria paisaia erreferentzi elementu naturala gixa' geratzen dela jasotzean.

Urbanizazio proiektuak berak  paragrafo eskas batean jasotzen du gunean eragindako   ingurumen impaktua, 'planteatutako lur mugimenduek interesdun zuhaitz gune batzuen desagertzea' eta  'balore naturalistiko bereziak ez aurkeztean eta  beste elemenu topografikoekin konparatuz hondoratuta egoteagatik, ez du  inguratzen duen paisaian  inpaktu aipagarririk proiektatzen' esanez,   afekzioa <onargarritzat> kalifikatuaz.

Txosten horretako ingurumen inpaktuari  dagokion esaldi bakarraren kontran,  ikusle ez aditu batek  ordu erdiko ibilaldian lekuan 30 hegazti mota baino gehiago aurkitu litztazke -gehienak bertan kabia egindakoak-, edota  ehundaka urtetako haritz eta pagoak eta orohar baso hauek korridore ekologiko bezala erabiltzen dituen  fauna eta flora.
Aipamen berezia merezi du inpaktu paisajistikoa tratatzen duen bigarren esaldia, non ezdagoen dudarik halako afirmazioa bulego baten pareten atzean halabearrez egin behar izan dela ezen eta Unanue Landa parkearen existentzia sahiestu dakota berdinean eta bere baserrien gehiengoa planteatutako pabilioilen 50 m. zuzeneko distantziara daudelarik.

Bi afirmazioak txostenean idatziaz jasoak  errealitatearekiko hutsegite larriak dira eta
lekura fisikoki gerturatu ere ez den eta kontratatutako enpresaren mesedean makurtzen den ingenierri pribatu baten idazketan  ulerkarriak  lirate bakarrik. Unanue Landa Parkera Errotazar Bidea gora hartuta hurbildu zaitezten gonbidatzen dizuet, zeuen zeronen begiz epaitzeko.

Unanue landa parketik perspektiba

Poligono honen eraikuntzaren inpaktuak kalkulaezinak dira: tamaina handiko milaka zuhaizten txikizioa, hainbat habitat-en galera konponezina, fauna eta floraren heriotza, korridore ekologikoen eliminazioa eta kontsekuenteki, espezieen isolaketa eta desagerpena, lekuko akuifero karstikoei afekzioa, topografia aldaketa, paisaiaren degradazioa, ondoko landa parkearen degradazioa, soinu kutsadura, argi kutsadura, landa ustiapenen galera, belardien galera, artaldeen galera...

Paisaiaren berriztapen neurri bezala , sustatzaileek mendoitz artifizialetan  '1000 zuhaitzen landaketa' planteatzen dute, serioski ere hartu ezin litekeen neurria, ezen eta ibarbide baikoitzak  duen landare dentsitate zuhaitz zenbaki  hori baino handiagoa baita, gehiengoa 80-100 urte tartekoak eta 20 m altura baino gorakoak, landaketarako saltzen diren zuhaitzen 2m tako altuaren aldean.

Hori URA Uraren Euskal Agentziak ofizialki jasotako Añorga-Rekalde alderdiko  uholdegarritasun arazoak aipatu gabe, zoruaren tamaina horretako artifizializazioaren ondorioz.


Poligonoak erabilera industrialerako 5 partzela aurreikusten ditu, bat ekipamendu komertzialerako eta bi erabilera tertziariorako eta udaletxeari urbanizazio honen lurraren %22 dagokio, gogoratu dezagun proiektu pribatua dela.

Hau guztia udalherrian  honako industrial finkapenak  ditugularik: 27 Industrialdea, Molinao Industrialdea,  Rekalde Industrialdea,  Igara Industrialdea, Errotaburuko 'Infernua', Zuatzu empresagunea,  Miramon teknologi parkea... hauetariko askok bere pabilioilak hutsik eta hondamendian dituztela,  hauen birgaitze eta berritzean apustu egin gabe  hirigintza jasaingarria zatekeenaren bidean.

Larriagoa da Eskusaitzetako kasua, Belartza-2 tik 2,5 km.tara, 'Gipuzkoako poligonorik handiena' izan behar zena eta GUZTIZ HUTSIK dagoena.

Eta donostiarrok geure buruari galdetzen diogu: beharrezkoa da hau?

Beharrezkoa da beste poligono bat 70 Ha poligono hutsik 2,5 km-tara daudela?

Beharrezkoa da hau guztia  pabiliolak hutsik daudela hainbat lekuetan, atzeraldi ekonomiko momentu batean non potere handiagoa dutenen negozioak loretzen dira bakarrik eta  empresa txikiak haien barne ez daudela?

Beharrezkoa da txikizio horretatik alde egin ez dezaketen   ehundaka bizitza formarekin bukatzea?

Etikoa al da baserritarrei bere lur eta animaliak indarrez kentzea sustatzaile pribatu batzuek poligono bat eraiki dezaten heuren poltsikoak betetzeko?

Onargarria da pertsonen ondare diren ingurumena, paisaia, landa parkea, gure semeen legatua kentzea?

Moralezkoa da hau?Onargarria? EZ nire izenean.********************************************************************

Vista de la zona del proyecto Belartza-2,  junto a los caseríos

En el año 2009 el Ayuntamiento de Donostia aprobó  el Plan Parcial del sector <AÑ. 14-Belartza 2> dando luz verde a la construcción de 209.000 m2*  del denominado polígono industrial BELARTZA-2 en un área verde, boscosa, con dos vaguadas y sus arroyos que supone un enclave de importante  riqueza ambiental y biodiversidad.

(* superficie que equivale a  unos 418 campos de fútbol)


El proyecto de creación de este polígono por parte de unos promotores privados  no fue carente de controversias, desde la  éticamente debatible adquisición de los terrenos rurales por los promotores, la oportuna reclasificación del suelo  y  la obcecación  de los políticos por llevarlo a cabo.  El planeamiento del polígono acabó en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco  ante la oposición de la Diputación a su aprobación, donde lamentablemente se les permitió seguir su tramitación tras varios años de litigio. Todo esto ocurrió en los megalómanos  años  2000 de los macroproyectos; una era, recordemos,  caracterizada por la construcción sin sentido, la urbanización masiva, cuya historia de fondo, el lucro, la especulación, el amiguismo y sus infinitos  tentáculos es  ahora bien conocida y repudiada  por los ciudadanos.

El polígono de Belartza-2 se proyecta construir  sobre el verde promontorio  que rodea al  Caserío Belartza Erdikoa, a una altura  40 m por encima del  actual polígono de Belartza, creando una macroplataforma para la cuya obtención necesitan  un movimiento de tierras de 585.000 m3  que plantean obtener desmontando las lomas y sepultando las boscosas vaguadas que albergan  una enorme cantidad de vida entre sus miles de árboles y cursos de agua. Según dicho proyecto, el caserío queda despojado de su entorno y es engullido por un inmediato entramado de parcelas para pabellones e irónicamente esto viene a ser defendido  en el proyecto como un logro 'al permanecer el caserío como un elemento natural de referencia paisajística'.

El mismo proyecto de urbanización engloba en a penas un  párrafo el impacto ambiental que ocasiona en la zona, citando de manera muy sucinta  que los movimientos de tierras planteados 'implican  la eliminación de algunas  zonas de arbolado de interés', calificando su afección ambiental como <asumible> al no presentar 'valores naturalísticos especiales  y que por localizarse de forma rehundida y subordinada respecto a los elementos topográficos dominantes no proyecta un impacto paisajístico relevante sobre su entorno circundante'.

Una sola frase relativa al impacto ambiental en contraposición con los que un observador inexperto puede encontrarse en el lugar en un paseo de media hora en el que se aprecian al menos 30 especies de aves - la mayoría nidificantes en el lugar-, robles y hayas centenarios y en general  fauna y flora silvestre que utiliza estos bosques como corredores ecológicos.

Mención expresa merece la segunda frase que hace referencia al impacto paisajístico, donde no cabe ninguna duda que tal afirmación sólo ha podido realizarse tras las paredes de un despacho y obviando por completo la existencia del Parque Rural Unanue, a la misma cota, con  la mayoría de sus caseríos ubicados a exactamente 50m de distancia los pabellones planteados.  Ambas afirmaciones recogidas por escrito suponen una gravísima falta a la realidad y son sólo concebibles bajo la escritura de una ingeniería privada a que ni siquiera se ha debido acercar físicamente a la zona  y evidentemente se pliega al favor de la promotora que la contrató  para su redacción. Les invito a que suban al Parque Rural Unanue desde Camino Errotazar y juzguen  con sus propios ojos.

Perspectiva desde el Parque Rural Unanue
Los impactos ambientales de tal construcción  son incalculables: arrasar con miles árboles de gran porte, pérdida irreparable de hábitats, muerte de flora y fauna, eliminación de corredores ecológicos y consecuente  aislamiento y desaparición  de especies,  afección a los acuíferos karsticos de la zona, cambio de topografía, degradación del paisaje, degradación del Parque Rural lindante, contaminación acústica, contaminación lumínica, pérdida de explotaciones rurales, pérdida de pastos y rebaños de la zona...

Como medida de restauración ambiental los promotores plantean la 'plantación de 1000 árboles' en los taludes artificiales , lo cual no puede ser  ni tomado en serio, cuando meramente ya cada una de las vaguadas alberga una densidad vegetal  un número mayor de árboles, la gran mayoría de entre 80 y 100 años, de gran envergadura y superando los 20 metros de altura frente a los a penas 2 m de altura con los que se comercializan habitualmente los árboles para plantación.

Sin citar los problemas de inundabilidad en la parte de Añorga Rekalde ya recogidos oficialmente  por la Agencia Vasca de Agua URA que supondría  las aguas resultantes de la  artificialización de tal extensión de suelo.

Plano de Belartza-2 aprobado en 2009

El polígono prevé 5 parcelas de uso industrial, una comercial y dos de uso terciario y al ayuntamiento le corresponde un 22 % de esa urbanización promovida, recordemos, por  empresas privadas.

Todo ello cuando en el municipio existen ya  los siguientes asentamientos industriales  Polígono industrial 27, Polígono de Molinao, Polígono de Rekalde, Polígono industrial de Igara, El Infierno en Errotaburu, Parque empresarial de Zuatzu, Parque tecnológico de Miramon... muchos de ellos con naves vacías y en ruinas,  por cuya rehabilitación y recuperación no se ha apostado... en la senda de lo que sería un desarrollo y urbanismo  sostenible.
Aun más grave es el caso de Eskusaitzeta, a 2.5 km de Belartza-2; 70 Ha del que iba a ser 'el polígono más grande de Guipúzcoa' TOTALEMNTE VACIO.

Y los donostiarras nos preguntamos: ¿Es necesario esto?

¿Es necesario arrasar para otro polígono más cuando hay 70 Ha de polígono vacío a 2.5 km?

¿Es necesario todo esto  habiendo pabellones vacíos y  en un momento de recesión económica en el que sabemos que  sólo florecen los negocios de los más poderosos y el pequeño empresario no está entre ellos?

¿ Es necesario  acabar con cientos  de formas de vida que no pueden huir de tal destrucción?

¿ Es ético despojar a los baserritarras de sus terrenos, quitarles sus tierras y sus animales para que unos promotores privados construyan un polígono y se llenen sus bolsillos?

¿ Es admisible arrebatar el patrimonio de las personas, el medio ambiente, el paisaje, el parque rural, el legado a nuestros hijos?

¿ Es esto moral?¿Admisible?NO en mi nombre.

**************
No hay comentarios:

Publicar un comentario